Home / Bibelen / Jesu liv i Koranen

Jesu liv i Koranen

Kortversjon:

jesus lifeKoranens poesi er ikke så opptatt av detaljerte opplysninger, men av et vakkert og kraftfullt budskap, slik for eksempel og Salmene er. Koranen inneholder antydninger om Kristi kongedømme og presteskap, den taler om hans guddommelige visdom, rettferdighet, hans troskap mot Skriften og guddommelige misjon, om hans skapende, helbredende og livgivende mirakler, samt om hans guddommelige kunnskap, som alt sammen viser at han er Guds representant og et tegn for alle sanne troende. Ifølge Koranen stadfestet Jesus Bibelen, avskaffet menneskelige tradisjoner, oppfordret folk til å frykte Gud og følge hans eksempel med å tilbe Gud som sin eneste Herre. Dette er den rette, smale vei, dette er i sannhet islam.

Lang versjon:
Det er overraskende at Koranen inneholder så få opplysninger om Jesu liv i forhold til evangeliene, spesielt når man tenker på de titlene Koranen gir ham: profet, tjener og budbringer fra Gud, Messias, Marias mirakelbarn, Guds Ord, Sannhetens Ord and Ånd fra Allah.

Men dette er typisk for Koranens poesi. Det er ikke mengden av informasjon som teller, men skjønnheten og kraften i budskapet. Alle kan finne detaljerte opplysninger i de hebraiske og greske bøkene Tawrat (tora), Zaboor (salmene), Hikma (visdomslitteratur) og Injeel (evangeliene), som er et av Koranens begreper for hele Bibelen. Den samme regelen gjelder alle bibelske personer i Koranen.

Slik er det også i Bibelens salmer. Her er et eksempel:

«Moses og Aron var blant hans prester, Samuel blant dem som påkalte hans navn. De ropte til Herren, og han svarte dem, i skysøylen talte han til dem. De holdt hans bud og loven han ga. Herre, vår Gud, du svarte dem. Du var en Gud som tilga dem, men som også hevnet deres gjerninger. Opphøy Herren vår Gud, bøy dere mot hans hellige fjell. Hellig er Herren vår Gud» (Sal 99,6-8).

Hvis vi ikke hadde lest historiene om Moses, Aron og Samuel i de andre bøkene, kunne denne salmen fått oss til å tro at Moses var prest slik som Aron. Man kan komme til å tro at Samuel levde samtidig som Moses og Aron.

Så la oss lese hva Koranens poesi sier om Jesu liv og underbygge alt med bibelvers.

Han vil være fremragende og høytstående i denne verden og i det hinsidige,
og han vil være av Allahs svært nærstående.
Og han vil tale til folket (på samme måte) både i vuggen og i moden alder,
og han vil være av de rettskafne tjenerne (til Allah)…
Og Allah vil lære ham skriften og visdommen, og toraen og evangeliet (alt sammen). 
Og han vil være et sendebud til Israels barn
(og si til dem): «Jeg har uten tvil brakt et tegn til dere fra Herren deres.
Jeg former for dere av leire noe (en figur) lik en fugls form, så blåser jeg i den, og den blir med det samme en flygende fugl ved Allahs befaling. 
Og jeg helbreder den som er født blind, og den spedalske, og jeg gjenoppliver de døde ved Allahs befaling.
Og jeg opplyser dere om alt det dere har spist, og det dere lagrer i hjemmene deres.
 Sannelig, i dette er det et tegn for dere hvis dere er troende. 
Og jeg stadfester det som ble sendt før meg av toraen, og det er for at jeg skal erklære noen ting lovlige for dere som ble dere forbudt.
Og jeg har kommet til dere fra Herren deres med et tegn, så frykt Allah, og adlyd meg. 
Visselig, Allah er min Herre og Herren deres,
så tilbe kun Ham!
Det er den rette veien.»
Og da Jesus merket deres vantro, sa han: «Hvem er mine hjelpere på Allahs vei?» Hans oppriktige disipler sa: «Vi er Allahs (utvalgte levemåtes) hjelpere! Vi har antatt troen på Allah, og vær du vitne på at vi i sannhet er muslimer» (Āl ‘Imrān 3,45–52)

«Han vil være fremragende og høytstående i denne verden og i det hinsidige
«Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! … ære i det høyeste!» (Luk 19,38). «Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk … Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet» (Åp 5,12.13).

Og han vil være en av Allahs svært nærstående. 
«En slik øversteprest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av Majestetens trone i himmelen» (Hebr 8,1) «Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste» (Åp 5,6) Koranen sier «en av» dem fordi det er også de fire kjerubene og de 24 eldste.

Og han vil tale til folket både i vuggen og i moden alder
«Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. … Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte … Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.» (Luk 2,40.47.52). Ikke bare som 12-åring, men allerede som spedbarn «talte» Jesus i en viss forstand til mennesker, noe man kan se hos gjeterne, vismennene og Simeon og Anna. Hans blotte nærvær fikk folk til å minnes alle profetiene om Messias.

Og han vil være av de rettskafne …
«Vi [har] en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige» (1 Joh 2,1). Men han er ikke den eneste rettferdige. Det ser vi av dette verset: «La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett» (Åp 22,11)

Og Allah vil lære ham skriften og visdommen, og toraen og evangeliet (alt sammen). 
«Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene» (Luk 24,27).

Og han [Jesus] vil være et sendebud til Israels barn. 
«Han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Matt 1,21).

(Og [Jesus vil] si til dem): «Jeg har … brakt et tegn til dere fra Herren deres.» 
«[Dere] skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter» (Matt 12,39). «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe» (Luk 2,12). «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt» (Luk 2,34). «For slik Jona ble et tegn for innbyggerne i Ninive, slik skal Menneskesønnen bli det for denne slekten» (Luk 11,30). «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager» (Joh 2,18.19). Bibelen forbinder ordet tegn med Jesu overnaturlige fødsel og oppstandelse. Koranen regner også opp flere ting som det tegnet som skiller Jesus fra alle andre skapninger.

Jeg former for dere av leire noe (en figur) lik en fugls form, så blåser jeg i den, og den blir med det samme en flygende fugl ved Allahs befaling. 
Dette minner om det apokryfe barndomsevangeliet i den ortodokse kirke. Men metaforisk formidler det den bibelske sannheten at det var Jesus Faderen brukte til å skape universet og som også skaper et nytt hjerte i oss. Jesus er «Guds Ord». Derfor er dette verset viktig for å vise at Kristus står over alle andre menneske og engler i Koranen. Han er ikke bare et menneske. Han er Guds representant og utrustet med guddommelige egenskaper.
«Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra (εξ) ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved (δια) ham, og ved ham lever vi» (1 Kor 8,6). «Alt er skapt ved (δια) ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen» (Kol 1,16.17).
Toraen lærer at Guds handlinger utføres av Mikael, Herrens engel som for eksempel kan ses i den brennende busken. Apostlene visste at Jesus hadde vært Mikael, Herrens engel. Det eneste stedet hvor Bibelen taler om at noen former en fugl av leire og puste inn i leiren er i 1. Mosebok.
«Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning … Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord» (1 Mos 2,7.19). Så Koranen betrakter Jesus som Guds representant ved skapelsen.

Og jeg helbreder den som er født blind, og den spedalske, og jeg gjenoppliver de døde ved Allahs befaling.
I et forsøk på å tone ned Kristi stilling i Koranen så mye som mulig peker noen muslimer på at Elisja også åpnet øynene på de blinde soldatene, helbredet den spedalske Naaman og vekket en gutt opp fra de døde. Men selv om Elisja er nevnt i Koranen, så er ikke hans mirakler nevnt. Og Jesu mirakler, både hans helbredelser og oppstandelser, er nevnt rett etter mirakelet med fuglen. Dette understreker at det er den guddommelige siden av skapelsen, som alltid var til stede da Jesus helbredet og vekket folk til live, som Koranen er opptatt av. Og Jesus utførte ikke bare ett mirakel av hvert slag, men flere, og ikke bare bokstavelig, men også åndelig.
Men én ting er svært viktig i Koranen. Jesus gjør alt fordi han får lov, dvs. som representant, budbærer og Guds tjener, ikke i egen kraft. Og dette er i tråd med Bibelens budskap: «Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre» (Joh 5,19) «Jeg gjør ikke noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg» (Joh 8,28).
Før han ble menneske hadde han opptrådt på samme måte, men da som Herrens engel. Hvordan skulle han ellers ha blitt kalt engel (heb = mal’akh), som betyr budbringer, utsending, ambassadør?

Og jeg opplyser dere om alt det dere har spist, og det dere lagrer i hjemmene deres.
Med Guds tillatelse hadde Jesus også overnaturlig kunnskap om ellers hemmelige ting. Han kjente hjertets hemmeligheter. Han visste at den samaritanske kvinnen hadde hatt fem menn, at fariseerne planla å drepe ham, at Judas planla å overlevere ham til prestene. Han kjente den syndige fortiden til dem som anklaget kvinnen som var grepet i hor. Derfor kunne han skrive synden deres i sanden. Det var ikke helt uvanlig at profeter som Josef og Daniel kjente menneskehjertets hemmeligheter, men det kunne likevel ikke sammenlignes med Jesus, som var Guds representant:
«[Jesus] trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han visste selv hva som bodde i mennesket» (Joh 2,25). «… så ville vel Gud ha avslørt det, han som kjenner hjertets skjulte tanker» (Sal 44,21) «Herre, du ransaker meg og du … kjenner … mine tanker» (Sal 139,1). Jesus visste også hva folk spiste, det vil si hva de fylte hjertet med. Dette var grunnen til at han ba dem om å spise hans kropp i stedet. «Ta imot og spis! Dette er min kropp» (Matt 26,26). «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om» (Joh 4,32). «Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere» (Joh 6,53).

Sannelig, i dette er det et tegn for dere hvis dere er troende. 
Kristi kongedømme, presteskap, guddommelig visdom, rettferdighet, troskap mot Skriften, hans oppdrag, hans kreative, helbredende og livgivende mirakler, samt hans guddommelige kunnskap viste at han var Guds representant, et tegn for enhver sann troende. «Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn» (Joh 20,31). 
«Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred (Salam) med Gud ved vår Herre Jesus Kristus» (Rom 5,1) Dette er en fantastisk beskrivelse av prosessen i islam! Ved fullt ut å stole på Guds representant overgir vi oss til Gud og trer inn i en tilstand preget av fred og rettferdighet. «Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus» (Åp 14,12).

Og jeg stadfester det som ble sendt før meg av toraen, og det er for at jeg skal erklære noen ting lovlige for dere som ble dere forbudt.
«Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket» (Matt 5,17-20).
Men Jesus kom for å gjøre det lovlig igjen, det som fariseerne hadde forbudt i tillegg til forbudene i toraen. Han lærte menneskene at de kunne spise uten rituell håndvask. De kunne plukke korn på sabbaten og spise. De kunne arbeide for å gjøre folk friske på sabbaten. De kunne bære med seg sengen hjem på en sabbat dersom de ble helbredet på denne dagen. De kunne omgås tollere, prostituerte, hedninger og andre syndere. Jesus brøt det åket som besto av menneskelige tradisjoner.

Og jeg har kommet til dere fra Herren deres med et tegn, så frykt Allah, og adlyd meg. 
«Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete» (Matt 10,28) «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» (Åp 14,7). «Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig» (Matt 10,38). «Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg» (Joh 10,27).

Visselig, Allah er min Herre og Herren deres,
Mange kristne later til å ha glemt at Gud også er Jesu Kristi Herre. De tenker som så at siden Jesus bare var «Gud», dvs. kun guddommelig før han ble menneske, så er den usynlige, udødelige, allvitende og allestedsnærværende Gud Jesus Kristus. Langt ifra. Bibelen lærer noe annet:
«Jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg» (Joh 8,42). «Men det er min Far som gir meg ære, han som dere kaller deres Gud» (Joh 8,54) «Jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud» (Joh 20,17). «Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud (Åp 3,12).
Gud har ikke en far, han er Far. Og Jesus er definitivt ikke faren. Bibelen forklarer: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst!» (2 Kor 1,3). «Gud, vår Herre Jesu Far» (2 Kor 11:31) « Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus» (Joh 17,3).

Så tilbe kun Ham! 
«Men Jesus svarte ham: ‘Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene’» (Luk 4,8).

Det er den rette veien.»
«Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud!» (Jes 40,3) «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!» (Luk 3,4). «Gjør veien rett for Herren, som profeten Jesaja har sagt» (Joh 1,23). «Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den» (Matt 7,14). «Mester, vi vet at du sier det som er sant, og virkelig lærer hva som er Guds vei» (Matt 22,16). «Jesus sier: ‘Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg’» (Joh 14,6). «Apollos hadde fått undervisning i Herrens vei … De … gav ham grundigere kjennskap til Guds vei» (Apg 18,25.26). «Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge den veien som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene» (Apg 24:14). «Fredens vei (Salam) kjenner de ikke» (Rom 3,17).

Og da Jesus merket deres vantro, sa han: «Hvem er mine hjelpere på Allahs vei?» Hans oppriktige disipler sa: «Vi er Allahs (utvalgte levemåtes) hjelpere! Vi har antatt troen på Allah, og vær du vitne på at vi i sannhet er muslimer (overgitt til Gud).» (Al ‘Imran 3,45–52)
Her får vi definisjonen av ordet muslim i forbindelse med Kristus. Sanne disipler, elever eller etterfølgere av Kristus som hjelper ham på Guds vei er overgitt til Gud. De er muslimer ifølge Koranens definisjon.

I Koranen blir Jesu liv lovprist på en meget fortettet, men dyp måte. I de neste nyhetsbrevene skal vi se på andre koranvers som omtaler Jesu liv, død, oppstandelse, himmelfart, syndfrihet, gjenkomst og jødiske og kristne vranglærer om Kristus.

Kai Mester
Adventist Surrender
Bolivia

This post is also available in: English

About Admin

Check Also

Er Gabriel Den hellige ånd?

Ifølge enkelte muslimer skal engelen Gabriel betraktes som Den hellige ånd. Hvis vi leser alle ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *