Home / Bibelen / Er Gabriel Den hellige ånd?

Er Gabriel Den hellige ånd?

spiritIfølge enkelte muslimer skal engelen Gabriel betraktes som Den hellige ånd. Hvis vi leser alle versene som taler om engelen Gabriel og Den hellige ånd i Koranen veldig nøye, finner vi ikke noe vers som sier at Al Rouh (الروح = Ånden) er engelen Gabriel … ROUH betyr bare ÅND. Jo, englene er åndelige vesener, men det betyr ikke at de er Guds Ånd. Vi har også en ånd (menneskeånd), men betyr det at vi er engler? I Koranen er Den hellige ånd også kjent som Guds Ånd/Ånden fra Gud. Så hva er Rouh = Ånd?

«… Dette er de i hvis hjerter han har skrevet troen og styrket med sin ånd…» (Koranen 58,22). I sin kommentar til Koranen sier Yusuf Ali at det uttrykket som er brukt, er sterkere enn det for Den hellige ånd (Rouhul-Quds) i Koranen, som i islam identifiseres som engelen Gabriel. Ali antyder at denne Guds Ånd er større enn den mektige engelen og sier det er «den guddommelige ånd som vi ikke er i mer i stand til å forklare tilfredsstillende enn vi kan forklare Guds natur og egenskaper».

Den muslimske kommentatoren har gitt en presis definisjon av Den hellige ånd slik den er i Bibelen. Han er den «guddommelige ånd» som ikke kan beskrives med andre menneskelige ord enn dem som brukes om Gud selv.  I Koranen sier Gud: «De spør deg om Ånden (‘Rouh’). Si: (‘Rouh’) Ånden er ved min Herres befaling, og det er blitt gitt dere svært lite viten» (Koranen 17,85)

Noen muslimer tror Gabriel er Den hellige ånd. Hvis det er tilfelle, kan vi sette inn Gabriel i stedet for Allahs Ånd i følgende koranvers:

Den hellige ånd når det gjelder Adam: Allahs Ånd ble pustet inn i Adam.

«Så, når jeg har skapt ham og har pustet min Ånd inn i ham, skal dere falle ned for ham med ansiktet ned i respekt» (Koranen 15,29)

(«Så, når jeg har skapt ham og har pustet Gabriel inn i ham, skal dere falle ned for ham med ansiktet ned i respekt»

Han er Den som er Allviteren om det usette og det synlige, den Allmektige, den Nåderike. Han er Den som formet alt det han skapte, vel og vakkert. Han innledet menneskets skaping av leire, deretter førte han videre hans avkom av en mindreverdig væskes ekstrakt, derpå fullkommengjorde han ham og blåste i ham sin Ånd og ga dere hørsel og syn og hjerter. Og dere viser så liten takknemlighet! (Koranen 32,6-9)

(… Så formet han ham og pustet Gabriel inn i ham, …)

Og når jeg har formet ham og pustet min Ånd inn i ham, så fall ned for ham med ansiktet ned i respekt (Koranen 38,72).

(Og når jeg har formet ham og pustet Gabriel inn i ham, så fall ned for ham med ansiktet ned i respekt,)

Allah pustet noe av sin Ånd inn i Maria.

Og hun som var kysk, derfor pustet Vi inn i henne (noe) av vår Ånd og gjorde henne og sønnen hennes til et tegn for (alle) folk. (Koranen 21,91)

(Og hun som var kysk, derfor pustet Vi inn i henne (noe) av Gabriel og gjorde henne og sønnen hennes til et tegn for (alle) folk.)

Og Maria, datter av Imran, hvis kropp var kysk, derfor pustet Vi noe av vår Ånd inn i den. Og hun hadde tillit til sin Herres ord og hans skrifter, og var lydig. (Koranen 66,12)

(Og Maria, datter av Imran, hvis kropp var kysk, derfor pustet Vi noe av Gabriel inn i den.) Og hun hadde tillit til sin Herres ord og hans skrifter, og var lydig.

Prøv å lese engelen Gabriel stedet for Ånden i noen andre vers hvor uttrykket «Ånd» er brukt:

Koranen 12,87 Gå, mine sønner, og finn ut om Josef og hans bror, og mist ikke håpet om Allahs Ånd. Sannelig, det er bare det vantro folk som mister alt håp om Allahs Ånd.

(betyr Allahs Ånd Allahs Gabriel?)

Koranen 16,2 Han sender englene ned med sin Ånds befaling til dem han vil av sine tjenere, (og sier): Advar menneskene om at det ikke er noen annen Allah enn meg, så gjør din plikt mot meg.

Koranen 40,15 Han som opphøyer, Herren over tronen! Han sender sin Ånds befaling over den han vil av sine tjenere så han kan advare om Møtets dag.

Koranen 58,22 Du vil ikke finne at folk som tror på Allah og den ytterste dag elsker dem som motsetter seg Allah og hans sendebud, selv om de er deres fedre eller sønner eller deres brødre eller deres klan. Når det gjelder slike, har han skrevet troen i deres hjerter og styrket dem med sin Ånd, og han vil føre dem inn i hager som det flyter elver under, der de skal bo. Allah er tilfreds med dem, og de er tilfreds med ham. De er Allahs parti. Husk! Er det ikke Allahs parti som når målet?

(betyr styrket dem med en Ånd fra seg at han styrket dem med en Gabriel fra seg?)

Koranen 70,1-4 En spørsmålsstiller spurte om dommen som snart skal falle over de vantro, som ingen kan avverge, fra Allah, Herren over himmelstigen (hvor) englene og Ånden stiger opp til ham på en dag som er femti tusen år lang.

Koranen 78,38-39 På den dagen da englene og Ånden står i rekker, taler de ikke, men redder ham som Velgjøreren tillater og som taler rett. Dette er sannhetens dag. Så den som vil, bør søke tilflukt hos sin Herre.

Koranen 97,4 Englene og Ånden stiger ned der etter tillatelse fra sin Herre, med alle forordninger.

La oss sammenligne med bibelske forklaringer om Den hellige ånd, siden Koranen stadfester de skriftene som tidligere er åpenbart.

For å forstå Den hellige ånd i Bibelen må man også forstå det språket som brukes. Ordet «ruach» kommer av det hebraiske ordet for «ånd», «vind», «pust» eller «luft». Det tilsvarende greske ordet er «pneuma», og det latinske er «spiritus». Noen eksempler på bruken i forbindelse med Gud:

  • «Ruach Ha-Kodesh» betyr hellig Ånd.
  • «Ruach Elohim» betyr Guds Ånd.

Her er noen vers som kanskje er de beste eksemplene på hva/hvem Den hellige ånd er ut fra de bøkene Koranen stadfester:

Taurat (Tora)

Guds Ånd var hos Gud i begynnelsen.

1 Mosebok 1,1–2 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.

Var det engelen Gabriel som svevde over vannene?

Zabur (Salmene)

Guds Ånd kan være med mennesker.

Salme 51,13 Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd.

Gud skaper når han sender sin Ånd.

Salme 104,30 Du sender ut din Ånd, og de blir skapt, du gjør jorden ny.

Injil (Evangeliene)

Maria med barn ved Den hellige ånd

Matteus 1,18-20 Se også: Lukas 1,26-37 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd.

Mennesker kan bli døpt med Den hellige ånd.

Matteus 3,11 Se også: Markus 1,10, Lukas 3,22, og Johannes 1,32 «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.»

Guds Ånd kom ned over Jesus.

Matteus 3,16 Se også: Markus 1,10, Lukas 3,22, og Johannes 1,32 «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.»

Koranen og Bibelen forteller at Den hellige ånd er Guds Ånd. Dermed kan vi oppsummere hva vi har.

  1. Den hellige ånd er IKKE engelen Gabriel.

2.  ‘Rou’ kommer fra GUD. ‘Ånden’ – Rouh er en gave fra Gud, den er IKKE din, du eier den ikke, alle mennesker har tilgang til den. Guds Ånd er ikke en skapt engel, Guds Ånd (Rouh’u Allah) er inne i deg.

This post is also available in: English

About Admin

Check Also

Jesu liv i Koranen

Kortversjon: Koranens poesi er ikke så opptatt av detaljerte opplysninger, men av et vakkert og ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *