Home / Bibelen / Min Gud og deres Gud

Min Gud og deres Gud

Gud i Det gamle testamentet

the god2 Mos 20,3 “Du skal ikke ha andre guder enn meg.”

5 Mos 6,4 “Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.”

Jesaja 45,5 “Jeg er Herren, ingen annen, det finnes ingen annen gud enn jeg.

Jesaja 46,9 “Husk de første ting fra gammel tid! For jeg er Gud, og ingen annen, jeg er Gud, og ingen er lik meg.”

Gud i Det nye testamentet

Markus 12,29 “Jesus svarte: “Det første budet er dette: ‘Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.”

1 Korinter 8,6 “Men for oss er det én Gud, vår Far…”

Efeserne 4,6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle”.

Jesu Kristi Gud

Hva mente Jesus med bekjennelsen: “Herren vår Gud, Herren er én”? En Gud av tre personer? Eller bare sin Far? Les versene nedenfor og se om du kan finne ut om Jesu ene Gud var et vesen i en person eller et vesen i tre personer.

“Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn.” (Åpenbaringen 3,12).

Min Gudmin Gud, hvorfor har du forlatt meg?” (Matteus 27,46).

“Jeg … vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere. Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?” (Johannes 5,43-44).

Kristi hode er Gud. (1 Korinter 11,3).

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! (2 Korinter 1,3).
Gud, vår Herre Jesu Far. (2 Korinter 11,31).
Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. (Efeserne 1,3).
Vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far” (Efeserne 1,17).
Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far” (Kolosserne 1,3).
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far” (1 Peter 1,3).
[Jesus] har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far” (Åpenbaringen 1,6).
Far… Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.” (Johannes 17,3).

Det er tydelig at Jesu Kristi ene Gud ikke var et vesen i tre personer, men bare hans Far. Jesu Gud var hans Far, og Jesu Far var hans Gud. Det er ingen grunn til å tro noe annet. Og siden Jesus ikke er polyteist, lærte han at hans Gud skal være vår Gud.

Jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud” (Johannes 20,17).

E.G. Whites og adventistpionerenes Gud – 1872

EN ERKLÆRING
OM DE FUNDAMENTALE PRINSIPPENE
SOM SYVENDEDAGS ADVENTISTENE LÆRER OG PRAKTISERER.

«Bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll,
med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen” Efeserne 2,20

STEAM PRESS OF
THE SEVENTH-DAY ADVENTIST PUBLISHING ASSOCIATION,
BATTLE CREEK, MICH.: 1872

 1. At det er én Gud, et personlig, åndelig vesen, alle tings skaper, allmektig, allvitende og evig, uendelig i visdom, hellighet, rettferd, godhet, sannhet og nåde, uforanderlig og allestedsnærværende ved sin representant, Den hellige ånd. Salme 139,7.
 2. At det er én Herre, Jesus Kristus, den evige Fars Sønn, ved hvem Gud skapte alle ting, og ved hvem de består; at han tok samme natur som Abrahams etterkommere for å frelse oss falne mennesker; at han bodde blant menneskene, full av nåde og sannhet, var vårt eksempel ved sitt liv, døde i vårt sted, ble oppreist fra de døde for vår rettferdiggjørelse, fòr opp til himmelen for å være vår eneste mellommann i helligdommen i himmelen, der han gjør soning for våre synder med sitt eget blod; denne soningen, som på ingen måte skjedde på korset, som bare vare frembæringen av offeret, er den aller siste delen av hans prestelige tjeneste i tråd med eksempelet fra det levittiske prestedømmet, som pekte fram til og var et bilde på Herrens tjeneste i himmelen. Se 3 Mos 16; Hebreerne 8,4.5; 9,6.7 osv.
 3. At Den hellige skrift, Det gamle og Det nye testamentet, ble gitt ved guddommelig inspirasjon og inneholder hele åpenbaringen av hans vilje for mennesket, og er den eneste ufeilbarlige veileder for liv og lære.

Historien om Statement of beliefs (troslæren)
(Sto i SDA Yearbook 1889-1914)

 1. At det er én Gud, et personlig, åndelig vesen, alle tings skaper, allmektig, … uforanderlig og allestedsnærværende ved sin representant, Den hellige ånd. Salme 139,7.
 2. At det er én Herre, Jesus Kristus, den evige Fars Sønn, ved hvem Gud skapte alle ting,
 3. At Den hellige skrift, Det gamle og Det nye testamentet, ble gitt ved guddommelig inspirasjon, … (Fundamental Principles of SDA’s nr. 1, (side 147)

Åpenbart ikke trinitarisk.

Hvilke endringer fant sted etter at EGW, og alle pionerene, var døde?

1931 Yearbook (tilbake etter 15 års fravær!)

 1. “At Den hellige skrift, Det gamle og Det nye testamentet, ble gitt ved guddommelig inspirasjon,…
 2. at Guddommen, eller treenigheten, består av den evige Far, et personlig, åndelig vesen, allmektig, allestedsnærværende, allvitende, uendelig i visdom og kjærlighet; Herren Jesus Kristus, den evige Fars Sønn, ved hvem alle ting ble skapt, og ved ham skal de gjenløste bli frelst; Den hellige ånd, den tredje person i Guddommen, den store, fornyende makt i frelsesverket. Matteus 28,19.” {Fundamental Principles of SDA’s nr. 2, side 377}

av F.M. Wilcox.
Dette ble aldri fremlagt for en samlet Generalkonferens, eller for noen annen komité, for den saks skyld. Imidlertid er det fremdeles ikke noen 100 % treenighetsfilosofi. Men i denne tiden hadde Gud fortsatt sine trofaste tjenere som talte imot treenigheten.

Hvilke store endringer fant sted etter at EGW og alle de opprinnelige pionerene var døde?

1981 Yearbook

 1. “Den hellige skrift, Det gamle og Det nye testamentet, er Guds skrevne ord, …
 2. Treenigheten:Det er én Gud: Far, Sønn, og Den hellige ånd, en enhet av tre personer i evig sameksistens.
 3. Faderen: Gud den evige Far…
 4. Sønnen: Gud den evige Sønnen…
 5. Den hellige ånd: Gud den evige Ånd…” {Fundamental Principles of SDA’s, nr. 3, side 5}

Hvilke store endringer fant sted etter at hun og alle de opprinnelige pionerene var døde?

Forholdet innad i Guddommen.

“… Guddommen består av Gud Fader (se kapittel 3 i denne boken), Gud Sønnen (kapittel 4), og Gud Den hellige ånd (kapittel 5), en enhet av tre personer i evig sameksistens i et unikt og gåtefullt forhold.” {Seventh-day Adventists Believe, side 23}

En endring fra Gud Faderen og hans enbårne Sønn til gåtefulle guder som kalles treenighet …

“Den første reaksjon på den trinitariske tanke er å innrømme at vi befatter oss med det dypeste av mysterier. Det later til at det i kjærlighetsforhold utvikler seg et dyp sosial eller emosjonelt samhold. Skal man så si at kjærlighetsforhold er helt ulogiske og kaotiske? Det tror vi ikke. Og dette ser ut til å være den beste måten å gi en sammenhengende fremstilling av treenighetens gåte og dens flersidige enhet.” (The Trinity: side 113, 114 Woodrow Whidden, Jerry Moon, John Reeve).

Adventistenes Gud ble en gåte.

Er vår Gud et mysterium? Mysterium = En hvis identitet er ukjent. La oss se hva Jesus sier om vår Gud, Faderen. Er vår Gud en ukjent for oss? Vi leser fra Johannesevangeliet kapittel 17:

1Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: Far, … 3Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. 6Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. … 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg.26Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.”

For det første: å kjenne den eneste sanne Gud, Faderen, er evig liv. Jesus har åpenbart hans navn for de menneskene han (Faderen) ga ham (Jesus) fra verden. Verden har aldri kjent ham (Faderen). Jesus åpenbarte Faderens navn for de menneskene han (Faderen) ga ham fra verden. Hvis Gud er et mysterium, da er du ikke en av dem Faderen ga til Jesus.

This post is also available in: English

About Admin

Check Also

Er Gabriel Den hellige ånd?

Ifølge enkelte muslimer skal engelen Gabriel betraktes som Den hellige ånd. Hvis vi leser alle ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *